Golden Yeti
       
     
Yeti_Detail02_noframe.jpg
       
     
Yeti_Detail01.jpg
       
     
Golden Yeti
       
     
Golden Yeti

2019
Muslin, gesso,
composite copper leaf
20” x 48”

2019 © Christina Jensen Vicente
All rights reserved.

Yeti_Detail02_noframe.jpg
       
     
Yeti_Detail01.jpg